obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba Tomáš Mrkvica, IČ: 71997067, se sídlem Na jezírkách 204/8, 50011 Hradec Králové, a kupujícího při nákupu v internetovém obchodě www.ideaface.cz

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, tedy kupující podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Prodávající

Prodávajícím je Tomáš Mrkvica, IČ: 71997067, se sídlem Na jezírkách 204/8, 50011 Hradec Králové. Prodávající je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

Kupující

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem podnikatele.

Kupní smlouva

Veškerá internetová prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu společnosti Tomáš Mrkvica je informativního charakteru.

Webové stránky obchodu obsahuje informace o zboží. Prodávající není plátcem DPH. Ceny jsou včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají platné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webových stránkách obchodu platí pouze pro doručení na území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace :

  1. objednávané zboží 

  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží včetně ceny dopravy

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky automaticky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty - emailu kupujícího uvedenou v objednávce ( dále jen „elektronická adresa kupujícího“ )

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, fotografie, jiných podkladů apod. ). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky neboli zboží, které je poskytováno zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Doprava

Doprava námi nabízených výrobků není zakalkulována v ceně výrobku, protože naší snahou je nabídnout kvalitní zboží za rozumnou cenu bez zbytečného navýšení ceny produktu. Cenu dopravy můžete zjistit v sekci "Doprava". V košíku si pak můžete vybrat mezi různými dopravci.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Zároveň si s společnost IDEAFACE s.r.o. vyhrazuje právo zvolit cenu dopravy dle skutečné hmotnosti zboží a to v případě, že zákazníkem zvolená cena dopravy a její hmotnostní rozmezí nebude odpovídat skutečné hmotnosti zboží. Dále si společnost IDEAFACE s.r.o. vyhrazuje právo změnit cenu dopravy a to v případě, pokud díky nadměrným rozměrům zboží není možné poslat zboží zvolenou přepravní službou nebo se doprava prodraží. Zákazník bude o změně ceny dopravy informován.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě závad toto neprodleně oznámit přepravci i prodejci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Způsoby dopravy:

Máte možnot výběru:

1) Osobní odběr

2) Zboží Vám dovezeme - zaplatíte 1500 Kč (doporučujeme pro zboží nad 50 kg)

3) Zboží Vám pošleme dopravní společností DPD, GLS nebo TOPTRANS a zaplatíte dle hmotnosti zásilky:

Balík do 10 kg - 135 Kč 

Balík do 20 kg - 150 Kč 

Balík od 20 do 30 kg - 220 Kč 

Balík od 30 do 50 kg - 400 Kč 

Doporučujeme DPD k přepravě zásilek!

Upozornění: U společnosti DPD platí:  maximální délka zásilky (nejdelší strana) 175 cm (100 cm pro zboží do 20 kg) a obvodová délka (2x šířka + 2x výška + délka) maximálně 300 cm (250 cm pro zboží do 20 kg).

4) Zboží nad 50 kg

Cenu dopravy Vám vypočteme na základě vzdálenosti a hmotnosti zásilky. O ceně budete neprodleně informováni. Jako orientační cenu stanovujeme 600 Kč.

Platba na účet předem:


Při platbě převodem na účet Vám nejprve vystavíme zálohovou fakturu, kterou Vám zašleme emailem. Zálohová faktura bude obsahovat veškeré iniciály a číslo účtu. Po uhrazení platby na náš účet Vám bude odesláno zboží a při dodání zboží předána faktura. 

Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky

Objednávku je možné stornovat do 24 hodin od vytvoření objednávky mailem na adrese tomas@ideaface.cz. Tento čas necháváme zákazníkům na rozmyšlenou.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kupující nemůže, podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (zakázková výroba) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na emailovou adresu prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou (poštou, dopravní společností).

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši a to v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zboží, které budete odesílat, by mělo být pokud možno v původním obalu, nesmí jevit známky užívání, musí být nepoškozené, kompletní a pokud možno s originálním dokladem o koupi. Zboží poslané na dobírku nebude převzato.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku )

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

Ustanovení uvedená v předchozím článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Odstíny dřeva a potahových látek a doplňků se mohou lišit od skutečnosti vlivem nastavení monitoru, stáří obrazovky, světelné intenzity atd.
Nábytek Hrdý s.r.o si vyhrazuje právo na rozdíly u odstínů potahů, dřeva a doplňků v závislosti na změnách od výrobců, které nejsme schopni ovlivnit. 
Fotografie výrobků jsou pouze ilustrační, dekorace nejsou součástí výrobků, zboží.

Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. 

Tyto podmínky nabývají platnosti 1.3.2018